"Қазақ қазақпен  қазақша сөйлессін". Н.Ә.Назарбаев

Спонсор рубрики "Городская среда". Апрель 2014 года

 

Четвертое заседание Общественного совета

Автор 

21 мая прошло четвертое заседание Общественного совета по улучшению качества рекламных копирайтов на государственном языке. В нем приняли участие девять специалистов: Меруерт БайгараСерик Ергали, Толеухан Жайдары, Мадина Кияшева, Сымбат Койлыбаева, Айдын Окаұлы, Гульжахан Отар, Бердалы Оспан, Болат Райыс,  Нурлан Шуленбаев; в качестве коллективного участника заседания выступила группа  Института языкознания им.А.Байтурсынова в составе Уали Нургелди,  Анар Фазылжановой, Талшын Есентаевой, Айжан Серикбаевой, Гүлден Тлегеновой. 

МЕРУЕРТ Байгара ЕРСерк
Меруерт Байгара Серик Ергали
Сымбат Айдын Окаулы
Сымбат Койлыбаева
Айдын Окаұлы
бердалы оспан 1 Гульжаһан Асанкельди
Бердалы Оспан Гульжахан Отар    Болат Райыс

Болат Райыс

Болат Райыс

Информация о постоянных участниках Общественного совета - http://kieli7su.kz/index.php/cityenvmenu/159-tretie-zasedanie-obshestvennogo-soveta

Толеухан Жайдары

Толеухан жайдары

 Работает в сфере информационных коммуникаций.

Кияшева Мадина Даулеткельдыевна

Эксперт Управления науки и инноваций АО «КазМУНО» 

Шуленбаев Нурлан Кунпияевич

Образование:  Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби. Специальность: казахский язык и литература. Квалификация: Филолог, учитель казахского языка и литературы

Опыт работы: 1992-1994 Институт языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК, Отдел терминологии и перевода, младший научный сотрудник
1995-2004 Многопрофильная гимназия им. Ы.Алтынсарина МОН РК. Учитель казахского языка и литературы.
2005-2006 Институт языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК, Отдел этнолингвистики, научный сотрудник
2007-2011 АО «Проектный институт «Интранском». Переводчик, преподаватель казахского языка
2012-2015 Институт языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК. Научный сотрудник отдела терминологии

 

На заседании был рассмотрен рекламный макет косметической продукции и слоган торговой марки, находящийся на стадии разработки. Поскольку связанная  с данным слоганом рекламная кампания будет проведена только осенью, мы не можем сейчас воспроизводить его.

Рассмотренный на Совете текст: 

1. Сенсация – нет перевода на казахский язык.

2.Новинка - Жаңа

3.Тушь веерный объем - Желпүіш көлем кірпік бояуы

4. Восхищай пышным веером ресниц - Кірпігіңнің желпілдеген көлемімен таң қалдыр 

Варианты, предложенные участниками Совета:

Меруерт Байгара 3. Кірпікке  ерекше көлем беретін бояу. (Комментарий: Если честно, то мне,  чтобы представить «веерную пышность» ресниц,  приходится напрягаться. Так как веер, лично у меня, ассоциируется с предметом,который раскрывается и складывается, служит опахалом. То есть с тем, что склонно к движению. Возникает дополнительная  смысловая нагрузка. Быть может, из-за звучности слова и, учитывая специфику русского языка, его можно принять.) 4. а) Кіррпігіңнің көлемімен таң қалдыр. b) Кірпігіңнің көлемі тамсантты ғой! (Комментарий: Мен «желпілдеу» сөзін қолданбас едім. Өйткені кірпік желпілдемейді:  «кірпік қағады», бірақ «желпілдемейді».  Кірпік қысқа, ал желпілдейтін нәрсе  кірпіктің ұзындығынан ұзын болуы тиіс. Мында мақсат кірпіктің көлеміне назар аударту. «Веер» көлем сөзін айқындай түсу үшін пайдаланғандай. Сондықтан да екпінді де кірпіктің көлеміне салса. Осы себептен 2-ші варинтты да ұсынсам.)

Серик Ергали – 2. Сужаңа  (Комментарий: Әрине, бұл жап-жаңа сөзінің баламасы, бірақ «новинка» - зат есім, сужаңа – сын есім, кейде қазақ тілінде екеуінің кірігіп пайдаланатын кездері бар.) 3. Желпуіш көлемді кірпік тушы,  4. Желпуіштей кірпігіңе таң қалсын.

Мадина Кияшева – 3. Желпуіш көлемді кірпік бояуы, 4. Кірпік желпуімен таң қалдыр (көз жауын ал).

Сымбат Койлыбаева – 2. Жаңа өнім, 3. Желпуіштей көлемді кірпік бояуы, 4.Үлпілдеген кірпік қағуымен таң қалдыр.

Айдын Окаұлы – 1. Сүйінші! 2. Бұрын-соңды болмаған! 3. Көркем көлем беретін кірпік бояуы, 4. Кірпіктеріңнің көркем көлемімен сүйсіндір!

Гульжахан Отар – 1. Япыр-ай! (Комментарий: Таңданғанда адамның аузынан бірінші шығатын сөз болғандықтан, қолданса қайтер екен деген ұсыныс.) 2. Жаңалықтан құр қалмайық! (Комментарий: Бұл жерде жаңа бір затты айтып тұрғандықтан, ондай жаңалықтан хабарсыз қалмау мағынасында ұсындым.) 3. Алтын кірпік бояуы, немесе а) Ай қабақ, алтын кірпік бояуы b) Қою кірпік бояуы (Комментарий: Қазақ әдебиетінде «Ай қабақ, алтын кірпік, қызыл ерін» деп келетін өлең жолдары бар. Осында қыздың сұлулығын айтуда кірпікке «алтын» деген анықтама қосады. Қейіпкер қыз кірпігінің ерекше бірден жарқырап назарға ілінетінін меңзеп тұр. Жалпы кірпіктің көлемі туралы «қою», «алтын», ал ұзындығы туралы «найзадай»,«ұзын», «нәзік» деген эпитеттер қолданылады.)

Бердалы Оспан – 1. Жаңалықтың  жаңасы! 2. Жаңаша, 3. а) Кірпігіңді ұлғайтатын бояу, b)Кірпігіңді желпуіштей ұлғайтатын бояу,  3. а) Кірпік ұзындығы- көзқарас тазалығы, b)Мақтансаң, кірпігіңнің сұлулығымен мақтан.

Болат Райыс – 1. Зор жаңалық, 2. Жаңадан, 3.Ауқымды кірпік бояуы, 4. Кірпігіңнің ауқымына қайран қал

Нурлан Шуленбаев – 1. Тосынжай, сенсация, 2. Жаңа, жаңалық, жаңашылдық, 3. Желпуіш көлем кірпік бояуы, 4. Кірпігіңнің қайқайған (қайырма)желпуішімен таңғалдыр

Группа Института языкознания им. А.Байтурсынова – 1. Елеңеткізер, 2. Су жаңа, 3. Желпуіш көлем кірпікбояғы, 4. Қалың қайқы кірпігіңмен тамсандыр.

Локализация рекламы как путь к потребителю и обогащению образов мировой рекламной индустрии 

Таким образом, часто употребляемые в рекламных слоганах слова «сенсация» и «новинка» в разных контекстах могут переводиться следующим образом.

Сенсация – «елеңеткізер», «тосынжай», «сенсация», «жаңалықтың  жаңасы», «зор жаңалық»,  «Япыр-ай!», «Сүйінші!». 

Новинка – «жаңа», «жаңалық», «жаңа өнім», «жаңадан», «жаңашылдық», «жаңаша», «Жаңалықтан  құр қалмайық!», «Бұрын-соңды болмаған», су жаңа , сужаңа (как вариант).

Если речь идет о «восхищении», то, помимо ставшего «штампом» «таңғалдыру» (которое, заметим, до последнего времени употреблялось в слитном написании), рекомендуется использовать «тамсандыру», «қайран қалу», «жарасар», «мақтан», «көз жауын алар».

Как указывают участники Совета, в казахском языке со словом «ресницы» связаны устойчивые эпитеты «алтын кірпік», «найзадай кірпік» и т.д. Если бы в Казахстане соблюдалось правило локализации рекламы и рекламные слоганы изначально создавались бы с учетом характерных особенностей восприятия мира, находящих отражение в национальном языке, - то использование образов «золота» (аналога высшей ценности) и «стрел» (ассоциирующихся с понятиями «разящий», «натянутый», «острый», «динамичный», «бьющий в цель», «без промаха») могло бы послужить основой для создания эффектной, оригинальной и действенной рекламной кампании. Пока же текущая задача, стоящая перед Общественным советом, заключается в следующем.  Во-первых, предотвратить  наличие грамматических и стилистических ошибок в рекламных копирайтах. Во-вторых, попытаться приблизить переводной (вторичный) копирайт к местным реалиям, специфике казахского языка и этно-культурного пространства в целом. 

В перспективе, деятельность Общественного совета нацелена на то, чтобы способствовать возникновению явления казахского рекламного копирайта, эффективно работающего в поле восприятия  казахоязычного населения и привносящего новые оригинальные краски и образы в сферу мировой  рекламной индустрии.

Городская среда

Новые публикации на сайте

Сайт Зиры Наурзбаевой Отукен

Институт языкознания

Статистика посещений

1872121
Сегодня
Вся статистика
1303
1872121

Счетчик joomla
| Joomla